Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кропивницький вул.Євгена Маланюка,2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05502700
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-97-13 0522-22-97-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://zoryanka.org.ua в мережі Інтернет 28.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2019 припинено повноваження Директор Пустовiт Вiра Олексiївна 0 0.0025
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 28.02.2019 року (протокол №8/18 вiд 28.02.2019 року) в зв’язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження з 01.04.2019 року: директор Пустовiт Вiра Олексiївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення даних) розмiр пакета акцiй: 0,0025%. На посадi перебувала з 22.04.2016р. по 01.04.2019 року.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
28.02.2019 набуто повноважень Директор Пустовiт Вiра Олексiївна 0 0.0025
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 28.02.2019 року (протокол №8/18 вiд 28.02.2019 року) в зв’язку iз закiнченням строку повноважень, набуто повноважень з 02.04.2019 року: директор Пустовiт Вiра Олексiївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення даних), розмiр пакета акцiй: 0,0025%. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займала. На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.