Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кропивницький вул.Євгена Маланюка,2
4. Код за ЄДРПОУ 05502700
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-97-13 0522-22-97-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiїх з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці zoryanka.org.ua в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 300000 16995 1765.225
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 20.04.2018 року, Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:
кредитнi та депозитнi угоди;
угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);
угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
угоди будiвельного пiдряду;
лiзингу;
угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;
угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;
мiжнароднi контракти на переробку сировини на митнiй територiї України.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 300 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16 995 000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (%): 1765,225%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 144 402.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 824 572.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 824 572.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.