Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кропивницький вул.Євгена Маланюка,2
4. Код за ЄДРПОУ 05502700
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-97-13 0522-22-97-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiїх з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці zoryanka.org.ua в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Миколаївна ЕА 643803
18.05.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Миколаївна (паспорт ЕА 643803 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.05.1999); розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 12.04.2017р. по 20.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Челнокова Тетяна Володимирiвна ЕА 236653
12.02.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Челнокова Тетяна Володимирiвна (паспорт ЕА 236653 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 12.02.1997), розмiр пакета акцiй: 0грн. На посадi перебувала з 12.04.2017р. по 20.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Юхименко Тетяна Венiамiнiвна ЕА 626196
27.02.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.023987
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Юхименко Тетяна Венiамiнiвна (паспорт ЕА 626196 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 27.02.1999); розмiр пакета акцiй: 756 грн.; 0,023987%. На посадi перебувала з 12.04.2017р. по 20.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Надєїна Любов Володимирiвна ЕА 919701
26.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Надєїна Любов Володимирiвна (паспорт ЕА 919701 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 26.04.2002); розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний iнженер ПАТ КШФ «Зорянка». На посаду обрана термiном на 5 рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Юхименко Тетяна Венiамiнiвна ЕА 626196
27.02.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.023987
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Юхименко Тетяна Венiамiнiвна (паспорт ЕА 626196 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 27.02.1999) розмiр пакета акцiй: 756 грн.; 0,023987%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: iнженер з пiдготовки виробництва, начальник ВТВ ПАТ КШФ «Зорянка». На посаду обрана термiном на 5 рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Миколаївна ЕА 643803
18.05.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв’язку iз переобранням ревiзiйної комiсiї, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Миколаївна (паспорт ЕА 643803 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.05.1999); розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ПАТ КШФ «Зорянка». На посаду обрана термiном на 5 рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Надєїна Любов Володимирiвна ЕА 919701
26.04.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 20.04.2018 року головою ревiзiйної комiсiї обрана: Надєїна Любов Володимирiвна (паспорт ЕА 919701 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 26.04.2002); розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний iнженер ПАТ КШФ «Зорянка». На посаду обрана термiном на 5 рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.