Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кропивницький вул.Євгена Маланюка,2
4. Код за ЄДРПОУ 05502700
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-97-13 0522-22-97-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 203 Вiдомостi Нацiональної комiсiїх з цiнних паперiв та фондового ринку 26.10.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці zoryanka.org.ua в мережі Інтернет 24.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 23.10.2017 Компанiя "Дертус Файненс Груп Лтд." 600285 24.5215 0
Зміст інформації:
23.10.2017 року ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй юридичної особи за законодавством Вiргiнських Британських Островiв Компанiя «Дертус Файненс Груп Лтд.», код 600285, мiсцезнаходження: А.С. 3099 Мейн Стрiт,90, Тортола, Род Таун, Вiргiнськi Британськi Острови, 3048, зменшився з 322 020 голосуючих простих iменних акцiй (24,5215% вiд загальної кiлькостi акцiй) до 0.
2 23.10.2017 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЛУБ ТВ" 38825543 0 24.5215
Зміст інформації:
23.10.2017 року ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КЛУБ ТВ», код ЄДРПОУ 38825543, мiсцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.Воровського,3, збiльшився з 0 до 322 020 голосуючих простих iменних акцiй (24,5215% вiд загальної кiлькостi акцiй).