Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2010
Дата публікації 29.03.2010 18:10:04
Найменування емітента* Відкрите акціонере товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 12.04.2010 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї.

2. Затвердження звiту виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ВАТ КШФ Зорянка в 2009 роцi.

3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ КШФ Зорянка в 2009 роцi.

4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк, результатiв дiяльностi
(балансу) ВАТ КШФ Зорянка в 2009 роцi.

5. Приведення статуту товариства у вiдповiднiсть iз Законом України Про
акцiонернi товариства .

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку i порядку виплати дивiдендiв.

7. Переобрання складу Наглядової ради товариства.

8. Прийняття Кодексу корпоративного управлiння.

9. Затвердження Положень:

- про Загальнi збори;

- про Наглядову раду;

- про Ревiзiйну комiсiю;

- про Виконавчий орган.

10. Затвердження умов типових цивiльно-правових Договорiв з членами Наглядової
ради та Ревiзiйної комiсiї, обрання уповноваженої особи для пiдписання даних
договорiв;

11. Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю акцiй).

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв, акцiонери мають
можливiсть ознайомитись за адресою проведення зборiв: м. Кiровоград, вул. Є
Маланюка, 2, каб. Юрисконсульта з 8.30 до 12.30 у робочi днi.

Телефони для довiдок: (0522) 22-97-13, 35-60-27.

Акцiонери можуть вносити свої пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв
не пiзнiше, нiж за 30 днiв до їх скликання. Пропозицiї можна надавати
безпосередньо Директо-ру Товариства або вiдправляти рекомендованим листом на
адресу Товариства.


6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 10483: 4650:
:Основні засоби : 3663: 3294:
:Долгострокові фінансові інвестиції : : :
:Запаси : 83: 93:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 2115: 597:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 4620: 664:
:Нерозподілений прибуток : 222: -463:
:Власний капітал : 4246: 3561:
:Статутний капітал : 3152: 3152:
:Довгострокові зобов'язання : 20: 20:
:Поточні зобов'язання : 5882: 853:
:Чистий прибуток (збитки) : 685: 21:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 1313215: 1313215:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 561: 556:
------------------------------------------------------------------------

7. Зміни до повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 49 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 18.03.2010.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Курбатов Володимир Ілліч
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2010
(дата)