Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2017
Дата публікації 01.03.2017 16:20:39
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Пустовіт Віра Олексіївна - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери Публічного акціонерного  товариства «Кіровоградська швейна  фабрика «Зорянка» повідомляємо Вас, що 12 квітня 2017 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою:  25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться  річні Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» (далі - Збори).

Проект порядку денного Зборів:

 1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для (кумулятивного) голосування.
 3. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.
 8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
 9. Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.
 10. Приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»  від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI,  в т.ч. розширення видів економічної діяльності, шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.      
 12. Обрання членів Ревізійної комісії.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 15. Обрання членів Наглядової ради.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 17. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод.

Реєстрація акціонерів (їх  представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 12.04.2017 року за адресою проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах –  06.04.2017 року.

Для реєстрації необхідно мати: 1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу. 2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з  чинним законодавством України. 3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних  зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00, обідня перерва з 12.00. до 12.30 за місцезнаходженням Товариства адресою:  м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Пустовіт Віра Олексіївна, директор Товариства. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПАТ КШФ «Зорянка»: www.zoryanka.org.ua. Телефон для довідок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 – Ковтонюк Олена Миколаївна. Акціонери в порядку та у строки, встановлені законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, Наглядовій раді ПАТ КШФ «Зорянка».

Основні показники фінансово-господарської діяльності:

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

12 393

9752

Основні засоби по залишковій вартості

5976

5758

Довгострокові  фінансові  інвестиції

-

-

Запаси

1045

747

Сумарна  дебіторська заборгованість

2639

1722

Грошові  кошти  та  їх еквіваленти

2733

1525

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

2758

352

Власний  капітал

9068

6662

Статутний капітал

3152

3152

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2147

2539

Чистий  прибуток (збиток)

2406

1089

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

1313215

1313215

Кількість  власних  акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна  сума коштів, витрачених на  викуп власних  акцій протягом  періоду

-

-

Чисельність  працівників на  кінець  періоду (осіб)

448

453

Голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»    О.В. Новиков

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пустовіт Віра Олексіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2017
(дата)