Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 11.03.2016 16:55:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Пустовіт Віра Олексіївна - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2016 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (кiм № 114 за iнвентарним планом, 4 поверх адмiнiстративного корпусу)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.            Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка": обрання членiв лiчильної комiсiї, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.

2.            Розгляд звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк.

3.            Розгляд звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

4.            Розгляд звiту Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.

5.            Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк, результатiв дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2015 рiк.

6.            Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.

7.            Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.

8.            Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

9.            Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

10.          Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

11.          Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери  мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного у робочi днi з 8.30 до 17.00 за адресою:  м. Кiровоград, вул. Є.Маланюка, 2, кiм. №81 за iнвентарним планом, 3 поверх адмiнiстративного корпусу, а в день проведення зборiв -  за адресою: м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (кiм. №114 за iнвентарним планом, 4 поверх адмiнiстративного корпусу). Посадова особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного - Слiвнова Неля Василiвна, заступник директора з фiнансових питань. Телефон для довiдок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 - Олена Миколаївна, юрисконсульт.

Акцiонери можуть вносити свої пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї - не пiзнiше, нiж за 7 днiв до дати проведення Загальних зборiв. Пропозицiї надавати в письмовiй формi (iз зазначенням прiзвища акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi, типу та/або класу акцiй, що належать кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) на адресу: 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, кiм. 81.

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

9752

8026

Основні засоби по залишковій вартості

5758

6251

Довгострокові  фінансові  інвестиції

-

-

Запаси

747

615

Сумарна  дебіторська заборгованість

1722

703

Грошові  кошти  та  їх еквіваленти

1525

445

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

352

(737)

Власний  капітал

6662

5575

Статутний капітал

3152

3152

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2539

2002

Чистий  прибуток (збиток)

1089

11

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

1313215

1313215

Кількість  власних  акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна  сума коштів, витрачених на  викуп власних  акцій протягом  періоду

-

-

Чисельність  працівників на  кінець  періоду (осіб)

453

436

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 45 Вiдомостi НКЦПФР від 09.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пустовіт Віра Олексіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2016
(дата)