Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 15:35:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Пустовіт Віра Олексіївна - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 03.04.2015 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (кiм № 114 за iнвентарним планом, 4 поверх адмiнiстративного корпусу) 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 30.03.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка": обрання членiв лiчильної комiсiї, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного. 2.Розгляд звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рiк. 3.Розгляд звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 4.Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рiк,результатiв дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акцiонери мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного у робочi днi з 8.30 до 17.00 за адресою: м. Кiровоград, вул. Є.Маланюка, 2, каб. №81 за iнвентарним планом, 3 поверх адмiнiстративного корпусу), а в день проведення зборiв за адресою: м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (кiм. №114 за iнвентарним планом, 4 поверх адмiнiстративного корпусу). Посадова особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного - Слiвнова Неля Василiвна, заступник директора з фiнансових питань. Телефон для довiдок: (0522)22-97-13, 35-60-27. Акцiонери можуть вносити свої пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв. Пропозицiї надавати в письмовiй формi (iз зазначенням прiзвища акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення) на адресу: 25015, м. Кiровоград, вул. Є.Маланюка,2 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 8026 9005 Основні засоби 6251 3294 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 615 183 Сумарна дебіторська заборгованість 703 5503 Грошові кошти та їх еквіваленти 445 1 Нерозподілений прибуток -737 -748 Власний капітал 5575 2404 Статутний капітал 3152 3152 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 2002 6214 Чистий прибуток (збитки) 11 -1523 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1313215 1313215 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 436 431 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 36 Відомості НКЦПФР від 23.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пустовіт Віра Олексіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)