Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.02.2013
Дата публікації 09.02.2013 14:32:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25.03.2013 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (кiм № 114 за iнвентарним планом, 4 поверх адмiнiстративного корпусу)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 19.03.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка": обрання лiчильної комiсiї, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2.Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
4.Звiт Наглядової ради за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк, результатiв дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк.
6.Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
7.Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї.
8.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
9.Приведення Статуту товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства".

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери мають можливiсть ознайомитись з матерiалами, пов'язаними з пiдготовкою до рiчних Загальних зборiв, за адресою проведення зборiв: м. Кiровоград, вул. Є. Маланюка, 2, кабiнет заступника директора з фiнансових питань (кiм № 81 за iнвентарним планом, 3 поверх адмiнiстративного корпусу) у робочi днi з 8.30 до 17.00. Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Слiвнова Неля Василiвна, член Наглядової ради. Телефон для довiдок: (0522) 22-97-13, 35-60-27.
Акцiонери можуть вносити свої пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв не пiзнiше, нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї - не пiзнiше, нiж за 7 днiв до дати проведення Загальних зборiв. Пропозицiї надавати в письмовiй формi (iз зазначенням прiзвища акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення) безпосередньо Наглядовiй радi Товариства або вiдправляти рекомендованим листом на адресу Товариства.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 11127 15574
Основні засоби 3685 4323
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 235 243
Сумарна дебіторська заборгованість 5143 5387
Грошові кошти та їх еквіваленти 2028 5573
Нерозподілений прибуток 775 1378
Власний капітал 3927 4530
Статутний капітал 3152 3152
Довгострокові зобов'язання --- 20
Поточні зобов'язання 6834 10585
Чистий прибуток (збитки) -603 1060
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1313215 1313215
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 482 551
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 24 Бюлетень Цiннi папери України від 07.02.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Курбатов Володимир Ілліч
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.02.2013
(дата)