Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.07.2011
Дата публікації 19.07.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 08.08.2011 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, примiщення актового залу (4 поверх адмiнiстративного корпусу)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.08.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання робочих органiв позачергових загальних зборiв: секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Про укладення кредитного договору у виглядi трьохсторонньої Генеральної угоди, а також договорiв iпотеки i застави майна з АТ "Укрексiмбанк", в якостi забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексiмбанк" за вище вказаною Генеральною угодою, ринкова вартiсть яких становить бiльше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборiв, акцiонери мають можливiсть ознайомитись за адресою проведення зборiв: м. Кiровоград, вул. Є Маланюка, 2, каб. Юрисконсульта з 8.30 до 17.00 у робочi днi.
Телефон для довiдок: (0522) 22-97-13, 35-60-27.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 126 Відомості ДКЦПФР від 08.07.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Курбатов Володимир Ілліч
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.07.2011
(дата)