Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.02.2011
Дата публікації 10.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонере товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 04.04.2011 12.00 25015, м. Кiровоград, вул. Євгена Маланюка, 2
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2.Затвердження звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, результатiв дiяльностi (балансу) ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.
5.Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку i порядку виплати дивiдендiв.
6. Приведення Статуту товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", в тому числi змiна назви типу товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
7. Переобрання складу Наглядової ради товариства.
8. Переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових Договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, обрання уповноваженої особи для пiдписання даних договорiв;
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення пролонгацiї або переукладення Виконавчим органом Договору про надання кредиту в сумi 1 (один) мiльйон гривень з ПАТ "Укрсоцбанк", яке може вчинятися протягом 2011 року.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв, акцiонери мають можливiсть ознайомитись за адресою проведення зборiв: м. Кiровоград, вул. Є Маланюка, 2, каб. Юрисконсульта з 8.30 до 12.30 у робочi днi.
Телефон для довiдок: (0522) 22-97-13, 35-60-27.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 18830 10483
Основні засоби 4367 3663
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 269 83
Сумарна дебіторська заборгованість 4850 2115
Грошові кошти та їх еквіваленти 9281 4620
Нерозподілений прибуток 318 222
Власний капітал 4342 4246
Статутний капітал 3152 3152
Довгострокові зобов'язання 20 20
Поточні зобов'язання 14117 5882
Чистий прибуток (збитки) 96 685
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1313215 1313215
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 553 561
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 25 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 10.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Курбатов Володимир Ілліч
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.02.2011
(дата)