Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2019 18:32:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
Код за ЄДРПОУ:  05502700
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери

приватного акціонерного  товариства «Швейна  фабрика «Зорянка»

повідомляємо Вас, що 19 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою:  25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення малого актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться  річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (далі - Збори).

 

Реєстрація акціонерів (їх  представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 19.04.2019 року за адресою проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах –  15.04.2019 року.

 

Проект порядку денного Зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
 4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.  Прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження. 
 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
 10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.      

 11.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

 

  Для реєстрації необхідно мати:

 1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
 2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з  чинним законодавством України.
 3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість: ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00, обідня перерва з 12.00. до 12.30 за місцезнаходженням Товариства за адресою:  м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу, а в день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення, за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення малого актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу); надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Пустовіт Віра Олексіївна, директор Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.3 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка»: www.zoryanka.org.ua

Телефон для довідок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 – Ковтонюк Олена Миколаївна.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів, складеного Національним депозитарієм України (ПАТ "НДУ") станом на 27.02.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 313 215 шт., в тому числі голосуючих – 1144672 шт.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, Наглядовій раді ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка».

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

 1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); для неповнолітніх акціонерів, у випадку їх одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження;
 2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):
 • для неповнолітніх акціонерів копію свідоцтва про одруження або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у Зборах  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення; для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

16 180

16 995

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9 983

6 371

Запаси

998

1 196

Сумарна дебіторська заборгованість

4 992

9 313

Гроші та їх еквіваленти

207

115

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5 004

3 080

Власний капітал

10 708

9 390

Зареєстрований (статутний) капітал

3 152

3 152

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 772

1 531

Поточні зобов'язання і забезпечення

3 700

6 074

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 318

322

Середньорічна кількість акцій (шт.)

           1 313 215

1 313 215

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,00364

0,2452

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка»                                                       

 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

 

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Пустовіт Ірина Валентинівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

 1. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду  питань порядку  денного:
 • для  доповіді  по  першому  питанню до  10  хвилин
 • по  іншим  питанням  до  5 хвилин
 • виступаючим до 5 хвилин
 • довідки в  кінці  роботи до  5  хвилин

Працювати без  перерви.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

 

По другому питанню: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

 1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:
 • форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, повинні відповідати зразкам, затвердженим Наглядовою радою та бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;
 • у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

 

По третьому питанню: Розгляд звіту Виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2018 рік задовільною.

 

По четвертому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.  Прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження. 

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 рік задовільною.

 

По пятому питанню: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що  фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

 

По шостому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2018 рік задовільною.

 

По сьомому питанню: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

            7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік, результати діяльності  Товариства за 2018 рік.

 

По восьмому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 1 318 000,00 гривень направити на розвиток підприємства,  в зв’язку з чим дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати.

 

По дев’ятому питанню: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (ідентифікаційний код 2117404360), від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

По десятому  питанню: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.       Проект рішення:

10.1.  Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Надєїної Л.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

 

По одинадцятому  питанню: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

•     кредитні та депозитні угоди;

•     угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

•     угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•     угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•     угоди будівельного підряду;

•     лізингу;

•     угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

•     угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

•     угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

•     договори комерційної концесії та спільної діяльності;

 • міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України.

11.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

11.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

11.4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради і які повинні бути оформлені відповідним рішенням Наглядової ради.